CANI TIPO SPITZ E TIPO PRIMITIVO

Original Vigo
Nico Nico Red Force AA-00

Kaos van haysherak

Microschihuas Chili Pepper